Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Tài Liệu - Lập trình windows bằng visual C++Mục lục:
Chương 1: Tổng quan về các lớp của MFC
Chương 2: Sử dụng bút vẽ và màu tô
Chương 3: Xử lý đầu vào từ chuột
Chương 4: Bàn phím
Chương 5: Thực đơn, thanh công cụ và thanh trạng thái
Chương 6: Hộp thoại, tấm đặc tính và các điều kiện
Chương 7: Kiến trúc tài liệu/ Quan sát
Chương 8: In và quan sát trước khi in
Chương 9: Liên kết cơ sở dữ liệu
Chương 10: Nhúng và liên kết đối tượng
Chương 11: Điều khiển ActiveX
Chương 12: Lập trình Internet
Chương 13: Hướng dẫn sử dụng Developer Studio

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét